6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

När en make avlider kommer den efterlevande makens arvsrätt bero på om den avlidne maken har avlidit med eller utan att efterlämna ett testamente. När en make avlider utan att efterlämna ett testamente och utan avkomma så får den efterlevande maken hela den avlidne makens dödsbo (avsnitt 67.1 i arvslagen från 1965). När en make avlider utan att efterlämna ett testamente och efterlämnar make och barn har den efterlevande maken rätt till två tredjedelar av dödsboet (avsnitt 67.2 a i arvslagen från 1965). När en make avlider med efterlämnat testamente och efterlämnar en make men inga barn har den efterlevande maken rätt till halva dödsboet (avsnitt 111.1 i arvslagen från 1965) oavsett testamentsvillkoren. Om den avlidne lämnat testamente och efterlämnar make och barn har maken rätt till en tredjedel av dödsboet (avsnitt 111.2 i arvslagen från 1965) oavsett vad testamentes anger.

Vid hemskillnad kan en eller båda makar ansöka om att arvsrätten för den andra maken ska upphöra (avsnitt 14 i lagen om familjerätt 1995). Vid äktenskapsskillnad är makarna inte längre gifta vilket gör att arvsrätten i enlighet med arvslagen inte längre är tillämplig. Efter en äktenskapsskillnad där en av (de före detta) makarna sedermera avlider kan den efterlevande (före detta) maken ansöka vid domstol om en andel av dödsboet där domstolen anser ett sådant beslut lämpligt och är övertygade att sökandens behov under omständigheterna inte blivit tillgodosedda när den avlidne maken levde (avsnitt 18.1 i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad) från 1996). När domen om äktenskapsskillnad har utfärdats eller när som helst efter detta men innan en ansökan om ett sådant underhållsbidrag efter maken avlidit har lämnats in, kan någon av eller båda makarna genom domstolsbeslut anhålla om hävning av denna rätt att ansöka om underhåll (avsnitt 18.10 i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad)från 1996).