3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Uppgörelser inom äktenskapet i betydelsen äktenskapsförord mellan makar är ogiltiga, eller åtminstone inte bindande, enligt cypriotisk lag. Det samma gäller för eventuella överenskommelser för framtida uppgörelser om giftorättsgods som slutits mellan makarna efter vigseln och innan separationen. Det är endast efter att makarna har separerat som anspråket på bidrag för värdeökningen av giftorättsgodset som anges i avsnitt 14 i lag 232/91 (se 5.1) kan verkställas och således är inte några uppgörelser inom äktenskapet eller överenskommelser om fördelningen av giftorättsgodset som ingicks innan makarnas separation, bindande för parterna och ska inte tas i beaktning av domstolens avdelning för familjerättsmål. Detta beror på att bestämmelserna i lag 232/91 är indispositiva och kan inte undergrävas av privata överenskommelser mellan parterna (sannolikt under tvång) som antingen begränsar eller utesluta rätten som skyddas av avsnitt 14 i lag 232/91. Följaktligen får endast uppgörelser inom äktenskapet ingås efter att parterna har separerat och inte tidigare. Efter separation får dock parterna fritt göra upp om sitt giftorättsgods utan att tillfråga domstolens avdelning för familjerättsmål.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Det finns inga formkrav som sådana för att göra upp om giftorättsgodset utanför domstolens behörighet. Dock kan oberoende juridisk rådgivning och ekonomisk information anses vara avgörande faktorer för ett avtals giltighet, beroende på omständigheterna.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Se 3.1.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Ja, så länge som det ingås efter parternas separation.