5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Po prekinitvi (in tudi v času trajanja) zakonske zveze sta oba zakonca upravičena preko sodišča zahtevati delitev premoženja. Delitev lahko zaradi obveznosti, ki za drugega zakonca niso zavezujoče, zahteva tudi upnik enega od zakoncev. V začetni fazi delitve se določi skupno premoženje in deleže zakoncev v njem. Pri delitvi skupnega premoženja ni mogoče določiti deležev zakoncev v vsakem posameznem premoženju; določi se le delež posameznega zakonca v celotnem premoženju. Domnevo o enakih deležih v skupnem premoženju se lahko izpodbija. V teh sporih upošteva sodišče vse okoliščine primera (predvsem dohodek vsakega zakonca, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, skrb zakoncev za dom in družino, stroške vsakega zakonca za vzdrževanje skupnega premoženja in vsako drugo obliko prispevka k upravljanju, vzdrževanju in povečanju skupnega premoženja).

Po določitvi deležev vsakega zakonca se izvrši druga faza, v kateri se lahko dogovorita o načinu delitve premoženja. V primeru popolne ločitve premoženja lahko izbereta med fizično in civilno delitvijo ali kombinacijo obeh. Če se o tej zadevi ne moreta sporazumeti, mora sodišče v nepravdnem civilnem postopku najprej izvesti fizično delitev, ki ima prednost pred civilno delitvijo, v kateri se premoženje proda in razdeli izkupiček. V primeru fizične delitve vsak zakonec v mejah svojega deleža prejme predmete, za katere dokaže, da ima zanje močnejši legitimen interes. Zakonec prejme premete, ki so namenjeni za opravljanje poklica in drugih dejavnosti, ki omogočajo pridobivanje osebnega dohodka, ali so namenjeni izključno njegovi osebni rabi in ne spadajo v njegovo ločeno premoženje.

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Po prenehanju zakonske zveze ostaneta zakonca solidarno odgovorna za skupne dolgove do razdelitve skupnega premoženja, ko se opravi tudi razdelitev dolgov. Če se razdelitev ne opravi, ostaneta zakonca solidarno odgovorna.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Če vrednost ločenega premoženja zakonca, ki je bilo uporabljeno za odplačilo skupnih dolgov, presega njegov delež teh dolgov, lahko vloži zahtevek za povračilo od drugega zakonca.