9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Súdy pre rodinné záležitosti sú jediným kompetentným orgánom vzhľadom na manželské majetkové spory. Majú medzinárodnú súdnu právomoc, pokiaľ niektorá zo strán mala trvalé bydlisko na Cypre najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o majetkové vyrovnanie manželov.