5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Ak sa manželstvo anuluje alebo rozvedie alebo ak došlo k rozluke strán, potom si každá strana môže uplatňovať nárok na svoj prínos k zväčšeniu majetku druhého z manželov. V oddiele 14 zákona 232/91 sa konkrétne stanovuje, že ak sa majetok niektorého z manželov počas manželstva zväčšil a druhý z manželov prispel k tomuto zväčšeniu, potom ten druhý z manželov si môže podať na súd žiadosť o majetkové vyrovnanie manželov a uplatniť si nárok na časť majetku, ktorý sa zväčšil vďaka jeho prínosu. V zmysle vyvrátiteľnej domnienky tento prínos predstavuje jednu tretinu zväčšenia majetku, pokiaľ sa nepreukáže, že bol väčší alebo menší (pozri 2.2). Je prijateľné, aby prínos nebol len peňažnej povahy. Jeden z manželov, ktorý sa stará o maloleté deti rodiny a domácnosť manželov a poskytuje morálnu podporu svojmu pracujúcemu partnerovi, sa môže považovať za manželského partnera, ktorý významne prispel k zväčšeniu majetku druhého z manželov.

Ak manželia získali majetok z darov, pozostalosti, dedičstva alebo iných zdrojov ex-gratia, táto skutočnosť sa nezohľadňuje pri posudzovaní toho, či došlo k zväčšeniu majetku manželov.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Pozri odpoveď na bod 2.6.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Nie, ale pozri odpoveď na bod 5.1.