6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Anglia/Walia

W Anglii i Walii panuje zasada swobody testowania i nie przewidziano żadnych zachowków/koniecznych udziałów dla małżonków pozostających przy życiu.

W przypadku dziedziczenia beztestamentowego małżonek dziedziczy zgodnie z art. 46 ustawy o spadkach z 1925 r.. Dokładny udział współmałżonka w spadku zależy od tego, czy zmarły pozostawił dzieci (potomków) lub rodziców, rodzeństwo (z tych samych rodziców) bądź ich potomków.

Niezależnie od tego, czy zmarły sporządził testament, czy też nie, małżonek pozostający przy życiu może wnieść roszczenie o środki utrzymania z masy spadkowej po zmarłym, przyznawanych orzeczeniem sądu na podstawie ustawy o dziedziczeniu (świadczenia na rzecz rodziny i osób pozostających na utrzymaniu) z 1975 r..

Szkocja

W przypadku dziedziczenia beztestamentowego małżonkowi pozostającemu przy życiu przysługuje gwarantowane prawa do mieszkania, mebli i sumy pieniężnej [art. 8 i art. 9 ustawy o dziedziczeniu (Szkocja) z 1964 r.].

Jeżeli prawa te nie wyczerpują masy spadkowej, to małżonek pozostający przy życiu ma również prawo do jednej trzeciej pozostałych rzeczy ruchomych (jeżeli zmarły pozostawił potomków) lub połowy pozostałych rzeczy ruchomych (jeżeli zmarły nie pozostawił potomków). W przypadku dziedziczenia beztestamentowego małżonek pozostający przy życiu obejmuje również pozostałą część spadku, jeżeli zmarły nie pozostawił dzieci, rodziców ani rodzeństwa [zob. art. 2 ustawy o dziedziczeniu (Szkocja) z 1964 r.].

W przypadku dziedziczenia testamentowego małżonek pozostający przy życiu bardzo często otrzymuje całość spadku. Teoretycznie żyjącym potomkom przysługuje prawo do jednej trzeciej rzeczy ruchomych po zmarłym (legitim), lecz w praktyce potomkowie często zrzekają się tego prawa. Jeżeli małżonek pozostający przy życiu został pominięty w testamencie, to przysługuje mu prawo do jednej trzeciej rzeczy ruchomych po zmarłym, jeżeli są żyjący potomkowie zmarłego, lub do połowy rzeczy ruchomych, jeżeli nie ma żyjących potomków zmarłego.