6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Małżonek pozostający przy życiu dziedziczy po zmarłym małżonku, jeżeli na chwilę wszczęcia postępowania spadkowego nie było prawomocnego wyroku rozwodowego (art. 970 kodeksu cywilnego). Udział spadkowy małżonka pozostającego przy życiu wynosi: jedną czwarta spadku, jeżeli dziedziczy wespół ze zstępnymi zmarłego; jedną trzecią spadku, jeżeli dziedziczy wespół z uprzywilejowanymi wstępnymi (rodzicami zmarłego) oraz uprzywilejowanymi krewnymi w linii bocznej (rodzeństwem i ich zstępnymi); połowę spadku, jeżeli dziedziczy wespół z uprzywilejowanymi wstępnymi albo uprzywilejowanymi krewnymi w linii bocznej (rodzeństwem i ich zstępnymi); trzy czwarte spadku, jeżeli dziedziczy wespół z innymi wstępnymi (dziadkami i ich wstępnymi) lub innymi krewnymi w linii bocznej (wujami, ciotkami, kuzynami, rodzeństwem dziadków). Jeżeli zmarły nie pozostawił innych spadkobierców, to małżonek pozostający przy życiu dziedziczy całość spadku (art. 972 kodeksu cywilnego).