9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Sądy Republiki Litewskiej posiadają właściwość w sprawach rodzinnych, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków jest obywatelem Republiki Litewskiej lub bezpaństwowcem posiadającym miejsce stałego pobytu na terytorium Republiki Litewskiej [art. 784 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej (oznaczonego dalej skrótem k.p.c.)]. Jeżeli oboje małżonkowie posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Republiki Litewskiej, to w sprawach rodzinnych ich dotyczących wyłączną właściwość posiadają litewskie sądy (art. 784 ust. 2 k.p.c.). Sądy Republiki Litewskiej posiadają także właściwość w sprawach rodzinnych, nawet jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami państw obcych, ale oboje posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Republiki Litewskiej (art. 784 ust. 3 k.p.c.).

W sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terytorium Republiki Litewskiej wyłączną właściwość posiadają sądy litewskie (art. 786 k.p.c.).

Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (art. 26 i art. 29 k.p.c.).