3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

W umowie majątkowej małżeńskiej małżonkowie mają prawo ustalić, że:

  • przedmioty majątkowe nabyte zarówno przed, jak i w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek osobisty każdego z małżonków;
  • składniki majątku osobistego nabyte przez małżonka przed zawarciem małżeństwa stają się wspólnym majątkiem po zarejestrowaniu małżeństwa;
  • przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny z częściową rozdzielnością (art. 3.104 ust. 1 k.c.).

W umowie majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą ustalić, że jeden z wyżej wymienionych ustrojów majątkowych znajdzie zastosowanie do całości ich majątku bądź jedynie do określonej jego części lub poszczególnych rzeczy ruchomych (art. 3.104 ust. 2 k.c.).

W umowie majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą określić małżeński ustrój majątkowy zarówno dla majątku istniejącego, jak i przyszłego (3.104 ust. 3 k.c.).

Umowa majątkowa małżeńska może regulować uprawnienia i powinności związane z zarządem majątkiem, wzajemny obowiązek utrzymania, udział w zaspokajaniu potrzeb rodziny i pokrywaniu wydatków rodzinnych, sposób podziału majątku na wypadek rozwodu, jak również inne sprawy dotyczące stosunków majątkowych miedzy małżonkami (art. 3.104 ust. 4 k.c.).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowa majątkowa małżeńska musi zostać zawarta przed notariuszem, oraz zarejestrowana w rejestrze umów majątkowych małżeńskich (zob. pkt. 4) (art. 3.103 k.c.).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowa majątkowa małżeńska może zostać zawarta przed rejestracją małżeństwa (umowa przedmałżeńska) lub w każdym czasie po zarejestrowaniu małżeństwa. Umowa zawarta przed rejestracją małżeństwa wchodzi w życie z datą rejestracji małżeństwa. Umowa zawarta po zarejestrowaniu małżeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania, chyba że w jej treści przewidziano inaczej (art. 3.102 k.c.).

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Małżonkowie, działając za obopólną zgodą, mogą w dowolnym czasie zmienić lub rozwiązać umowę majątkową małżeńską, co odbywa się przed notariuszem oraz za sądowym zatwierdzeniem (art. 3.103 ust. 2, art. 3.106 ust. 1 k.c.).