5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

Separacja i rozwód powodują ustanie małżeńskiego ustroju majątkowego (art. 191 kodeksu cywilnego).

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W razie ustania (ustawowej) wspólności majątkowej, po dokonaniu zaległych zwrotów i spłat następuje podział aktywów i zobowiązań na równe części (art. 191 i nast. kodeksu cywilnego, zob. też pkt. 5.3). Pozostały wspólny majątek podlega zwykłym przepisom o wspólności majątkowej. W przypadku gdy małżonkowie nie osiągną porozumienia w kwestii podziału wspólnego majątku, podział przeprowadza sąd. Jeżeli nie zostanie wykazane inaczej, rzeczy ruchome zalicza się do wspólnego majątku (art. 195 kodeksu cywilnego). W celu zaspokojenia potrzeb dzieci oraz potrzeb związanych z opieką nad nimi, sąd może ustanowić na rzecz jednego z małżonków prawo do korzystania i pobierania pożytków z części majątku przypadającej drugiemu małżonkowi (art. 194 kodeksu cywilnego).

W razie ustania umownej wspólności majątkowej (zob. pkt. 3.1) znajdują zastosowanie wyżej wspomniane normy regulujące wspólność ustawową, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw przewidzianych przez małżonków.

W razie ustania rozdzielności majątkowej (zob. pkt. 3.1) majątek podlega zwykłym przepisom o ustroju majątkowym.

W przypadku unieważnienia lub ustania małżeństwa ulega rozwiązaniu fundusz majątkowy (zob. pkt. 3.1). Jeżeli jednak są małoletnie dzieci, fundusz trwa nadal, do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez ostatnie z dzieci. Sąd może przyznać własność lub użytkowanie udziału w aktywach funduszu na rzecz małoletniego (art. 171 kodeksu cywilnego).

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Odpowiedzialność za zobowiązania dłużne powstałe w ustroju wspólności majątkowej nie wpływa na ustanie ustroju.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

5.3.1. W przypadku ustroju wspólności majątkowej z wyrównaniem dorobków:
- Czy roszczenie można zaspokoić w formie zapłaty lub w naturze?
- W jaki sposób oceniane jest roszczenie?
- Jaka jest wysokość płatności wyrównania?
- W jakiej sytuacji zalecane jest roszczenie?

Prawo włoskie nie przewiduje ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

5.3.2. W innych przypadkach (brak wspólności majątkowej z wyrównaniem dorobków)?

W przypadku ustroju wspólności majątkowej każdy z małżonków zwraca do wspólnego majątku sumy pobrane ze wspólnego majątku na potrzeby inne niż zaspokojenie wspólnych zobowiązań. Każdy z małżonków może żądać zwrotu sum pobranych z jego majątku osobistego i wykorzystanych na potrzeby wspólnego majątku (art. 192 kodeksu cywilnego).