3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Na gruncie prawa cypryjskiego umowy majątkowe małżeńskie w rozumieniu umów przedmałżeńskich są nieważne lub przynajmniej niewiążące. To samo dotyczy wszelkich umów dotyczących przyszłych rozliczeń majątkowych małżonków, zawieranych przez małżonków po zawarciu małżeństwa lub przed separacją. Dopiero po nastąpieniu separacji można dochodzić roszczenia o zwrot nakładów na przyrost majątku małżeńskiego, przewidzianego w art. 14 ustawy nr 232/91 (zob. pkt 5.1). W związku z tym wszelkie umowy majątkowe małżeńskie czy umowy dotyczące przyszłych rozliczeń majątkowych małżonków zawarte przed separacją nie są wiążące dla stron, a sąd rodzinny nie będzie ich brał pod uwagę. Dzieje się tak, gdyż postanowienia ustawy nr 232/91 mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie dopuszcza się wprowadzania odstępstw od nich w drodze prywatnych umów między stronami (przypuszczalnie zawieranych pod przymusem), które ograniczałyby lub wyłączałyby prawo podmiotowe przyznane na mocy art. 14 ustawy nr 232/91. Zatem umowy majątkowe małżeńskie można skutecznie zawrzeć dopiero po separacji stron, nie zaś przedtem. Wówczas strony mogą swobodnie regulować swoje rozliczenia majątkowe bez występowania do sądu rodzinnego.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Nie przewidziano żadnych wymogów formalnych dla rozliczeń majątkowych małżonków poza zakresem właściwości sądu. Jednakowoż niezależna porada prawna oraz ujawnienie majątku mogą być traktowane jako istotne czynniki przesądzające o ważności umowy, zależnie od okoliczności.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Zob. pkt 3.1.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Tak, o ile umowa została zawarta po nastaniu separacji małżonków.