6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

Ustawowa rozdzielność majątkowa obowiązuje również po śmierci małżonka. Pozostający przy życiu małżonek ma prawo do ustawowego udziału w majątku oraz do spadku, który obejmuje przedmioty gospodarstwa domowego oraz prawo do dalszego zamieszkiwania w małżeńskim lokalu (§ 758 ABGB).
Jeśli małżonkowie ustanowili wspólność majątkową inter vivos, zobowiązania są najpierw potrącane ze wspólnego majątku, a następnie pozostała cześć majątku jest dzielona zgodnie z ustalonymi proporcjami, lub, w razie wątpliwości, na dwie równe połowy. Pozostający przy życiu małżonek otrzymuje jedną połowę, natomiast druga połowa stanowi majątek osoby zmarłej. Konsekwencje śmierci małżonka w przypadku wspólności majątkowej w razie śmierci małżonka przedstawiono w punkcie 3.1.