3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Echtgenoten kunnen kiezen tussen het wettelijke regime van gemeenschap van goederen, het conventionele regime van gemeenschap van goederen en het regime van scheiding van goederen. In een conventioneel regime van gemeenschap van goederen kunnen de echtgenoten de omvang van de gemeenschappelijke goederen uitbreiden of beperken, de wijze van een eventuele verdeling van de gemeenschappelijke goederen in de toekomst bepalen of overeenkomen dat voor bepaalde beheershandelingen de instemming van beide echtgenoten vereist is. Als ze een regime van scheiding van goederen overeenkomen, behoudt elke echtgenoot de goederen die hij/zij vóór het huwelijk bezat en wordt elke echtgenoot de enige eigenaar van de activa die hij/zij persoonlijk verwerft tijdens het huwelijk. Echtgenoten kunnen echter niet afwijken van het hoofdregime zoals bepaald in Artikel 313 t.e.m. 328 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht het huwelijksvermogensregime dat ze kiezen.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De huwelijkse voorwaarden/ het huwelijkscontract  uit hoofde waarvan een ander regime dan het wettelijke regime van gemeenschap van goederen wordt gekozen, moeten/moet worden vastgelegd door een notaris. Zo niet is de overeenkomst nietig.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract kunnen/kan worden aangegaan vóór het huwelijk en sorteert in dat geval enkel effect vanaf de datum waarop het huwelijk wordt voltrokken. De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan ook worden aangegaan tijdens het huwelijk en sorteren/sorteert in dat geval effect vanaf de datum waarop de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract worden/wordt aangegaan (Art. 330 van het Burgerlijk Wetboek).

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In overeenstemming met Artikel 369 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de echtgenoten, als het huwelijk ten minste één jaar voordien werd voltrokken, het bestaande huwelijksvermogensregime te allen tijde vervangen door een ander regime, of het bestaande regime wijzigen, in overeenstemming met de wettelijk bepaalde materiële en formele voorwaarden voor het aangaan van huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten.

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten moeten worden geregistreerd in het Nationale Register van Huwelijksvermogensregimes, dat wordt bijgehouden door de Nationale Kamer van Notarissen van Roemenië ((Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), het register van de burgerlijke stand dat wordt bijgehouden door de instelling waar het huwelijk wordt voltrokken en andere openbare registers, naargelang de aard van de activa (Handelsregister, Kadaster, enz.).

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Een afschrift van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract moet worden ingediend bij het Nationaal Register van Huwelijksvermogensregimes, het register van de burgerlijke stand en de andere vermelde registers.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Het Nationaal Register van Huwelijksvermogensregimes is openbaar r en iedereen kan de afgifte van uittreksels verzoeken (Art. 334 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek), zonder enig belang hierbij te hoeven aantonen.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract zijn/is enkel tegenstelbaar aan derden als deze  zijn/is geregistreerd.