3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Door het sluiten van huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract kunnen de echtgenoten het volgende bepalen:

  • a) algehele gemeenschap van goederen, hoewel dit niet mogelijk is als een van de of beide echtgenoten reeds kinderen hebben die niet van beide echtgenoten zijn. Volgens dit vermogensregime maken alle huidige en toekomstige goederen van de echtgenoten deel uit van de gemeenschap van goederen, met uitzondering van bij wet uitgesloten goederen (Art. 1732 BW). Bijvoorbeeld geschonken of nagelaten goederen, indien wordt bepaald dat deze worden uitgesloten van de gemeenschap van goederen, persoonlijke rechten en familiezaken van weinig financiële waarde worden uitgesloten uit de gemeenschap van  goederen (Art. 1733 BW).
  • b) scheiding van goederen, wat verplicht is als het huwelijk werd voltrokken zonder de voorafgaande huwelijksprocedures doorlopen te hebben of wanneer een van de of beide echtgenoten 60 jaar of ouder zijn. Volgens dit regime behoudt elke echtgenoot de zeggenschap over en het recht op al zijn/haar huidige en toekomstige goederen, waarover hij/zij vrij kan beschikken (Art. 1735 BW).
  • c) een atypisch regime, wat betekent dat de echtgenoten een regime kunnen kiezen met eigenschappen van twee of zelfs drie van de huwelijksvermogensregimes.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Huwelijkse voorwaarden/ het huwelijkscontract moeten/moet worden aangegaan in de vorm van een authentieke akte, verleden door een notaris, of een document opgesteld in een kantoor van de Burgerlijke Stand.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract moeten/moet worden aangegaan vóór het huwelijk en worden/wordt van kracht onmiddellijk nadat het huwelijk is voltrokken. Het huwelijksvermogensregime kan niet worden gewijzigd nadat het huwelijk is voltrokken.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, de echtgenoten kunnen bestaande huweliikse voorwaarden/een bestaand huwelijkscontract niet wijzigen.