3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Het staat echtgenoten vrij om huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontractaan te gaan waarbij ze het huwelijksvermogensregime kiezen om hun vermogensrelaties te regelen. De keuze kan zijn (1) gemeenschap van goederen, (2) scheiding van goederen of (3) uitgestelde gemeenschap onder afzonderlijk beheer. Onder het regime van de uitgestelde gemeenschap worden de goederen die elke echtgenoot tijdens het huwelijk verwerft, gehouden en beheerd door de echtgenoot die ze verwerft alsof hij/zij de exclusieve eigenaar ervan was (Art. 1339 BW). Bij beëindiging van het huwelijk, worden het uiteindelijke saldo van de echtgenoten dat overblijft na aftrek van de schulden gelijkelijk verdeeld (Art. 1341 BW).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract moet/moeten bij authentieke akte worden vastgesteld. Hiervoor moet contact worden opgenomen met een notaris.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Als de huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract worden/wordt aangegaan vóór het huwelijk, worden/wordt de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract van kracht zodra het huwelijk wordt gesloten. Voor zover er derden bij betrokken zijn, worden/wordt de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract echter van kracht op de datum waarop de notaris de akte registreert in het Openbare Register. Als de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract worden/wordt aangegaan na het huwelijk, worden/wordt zij/het wat de echtgenoten betreft van kracht op de datum waarop de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract worden/wordt aangegaan en in het geval van derden op de datum waarop de notaris de akte registreert in het Openbare Register.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontractt kunnen/kan worden gewijzigd, maar voor alle wijzigingen die worden aangebracht nadat het huwelijk is aangegaan is toestemming nodig van de rechter van de rechtbank. Wijzigingen hebben geen gevolgen voor reeds bestaande vorderingen van schuldeisers.