4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Ja, sinds 15 maart 2014 bestaat er een nationaal Register van Huwelijks- en Partnerschapscontracten (hierna te noemen: het Register).

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Het Register bevat de volgende gegevens:

  • het feit dat er een contract/huwelijkse voorwaarden bestaat/bestaan;
  • de voornaam, de achternaam (ook de meisjesnaam) en de datum en plaats van geboorte van de contractspartijen, als ook de voor- en achternamen van hun moeders;
  • het identificatienummer en de datum van de authentieke akte/de datum van de onderhandse akte medeondertekend door een advocaat met het contract ingesloten;
  • de naam en de plaats van vestiging van de notaris, het identificatienummer en de datum van registratie;
  • in geval van ontbinding van het contract, de reden van ontbinding, de naam en de plaats van vestiging van de notaris die inschrijft, het identificatienummer en de datum van registratie.

Inschrijving in het Register (ook wat betreft documenten opgesteld door een advocaat), geschiedt steeds door de notaris. Enkel de gegevens van de notaris dienen dus in het Register opgenomen te worden.

(Artikel 36/K van de Wet XLV van 2008 betreffende Niet-betwiste Notariële Procedures)

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Eenieder met een rechtmatig belang kan informatie verkrijgen over het bestaan van een contract en kan kennis nemen van daaraan verwante informatie voor eigen doeleinden. Het verzoek – dat onderhevig is aan een vergoeding – kan bij iedere Hongaarse notaris worden gedaan. De notaris kan informatie over het bestaan van een contract geven, indien de aanvrager hem/haar de gegevens (zie onder 4.2.) bezorgde inzake één van de contractspartijen en indien de persoon in kwestie diens rechtmatig belang aantoont.

Op verzoek, verstrekt de notaris een certificaat betreffende het al dan niet bestaan van een contract in het Register. Informatie over de inhoud van het contract kan alleen verstrekt worden op grond van een schriftelijke goedkeuring van één van de contractspartijen. Dit soort verzoek kan gedaan worden bij de notaris, die het bestaan van het contract heeft geregistreerd dan wel de wijziging, doorhaling of ontbinding daarvan. De bevoegde notaris in erfrechtelijke procedures kan informatie bij het Register opvragen in elektronische vorm teneinde te onderzoeken of de overledene een contractspartij bij een huwelijkscontract was. In dat geval, verzoekt de notaris om de overlegging van het contract.

(Artikel 36/K leden 3-5 en 10 van de Wet XLV van 2008 betreffende Niet-betwiste Notariële Procedures)

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Het huwelijkscontract/de huwelijkse voorwaarden is/zijn tegenwerpbaar aan derden, indien het contract in het Register is ingeschreven, of indien de echtgenoten kunnen bewijzen dat de derden wisten of hadden moeten weten dat dergelijk contract bestond en de inhoud daarvan kenden.

(Artikel 4:65 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek)

Tenzij het tegendeel is bewezen, getuigt het Register met authenticiteit dat het ingeschreven contract bestaat.

(Artikel 36/H lid 4 van de Wet XLV van 2008 betreffende Niet-betwiste Notariële Procedures)