3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Zoals reeds vermeld in het antwoord op vraag 2.1. kunnen de echtgenoten overeenkomen de wettelijke regels niet toe te passen en een volledige of gedeeltelijke overeenkomst betreffende het eigen vermogen te sluiten. Het vermogen dat het voorwerp vormt van deze overeenkomst maakt geen onderdeel uit van de verdeling in geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed, enz.

(Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragraaf 16, vgl. paragraaf 28)

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Een overeenkomst betreffende het eigen vermogen is alleen geldig indien deze schriftelijk is opgesteld, ondertekend door beide echtgenoten en geregistreerd (zie onder 4.).

(Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragrafen 35 en 37)

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Een overeenkomst betreffende het eigen vermogen kan zowel voorafgaand aan als na het sluiten van het huwelijk worden overeengekomen. Een overeenkomst die is gesloten en geregistreerd voorafgaand aan het huwelijk, treedt in werking op het moment van sluiten van het huwelijk. Een overeenkomst die is gesloten na het aangaan van het huwelijk treedt in werking op het moment van registratie.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Een overeenkomst betreffende het eigen vermogen kan te allen tijde worden gewijzigd door een nieuwe overeenkomst die voldoet aan voormelde vereisten.(Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragraaf 28b)