1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Burgerlijk Wetboek (tsiviilkoodeks) artikli 10:52 alusel kohaldatakse Madalmaade suhtes 1978. aasta Haagi konventsiooni abieluvararežiimide suhtes kohaldatava õiguse kohta, mis jõustus 1. septembril 1992 ja mida kohaldatakse alates 1. septembrist 1992 sõlmitud abielude suhtes. Enne 1. septembrit 1992 sõlmitud abielude suhtes kohaldatakse teistsuguseid eeskirju. Madalmaad ei ole sõlminud kahepoolseid konventsioone. Kehtivad aga omaette piirkondadevahelised eeskirjad seoses Madalmaade Kuningriigile Kariibi meres kuuluvate ülemerepiirkondadega. Kui kohaldatavat õigust ei valita, on kohaldatavaks õiguseks abikaasade esimese ühise elukoha õigus, juhul kui abikaasadel ei ole ühine kodakondsus (vt Haagi konventsiooni artikli 4 lõiget 1). Sama kodakondsusega abikaasade puhul (vt Haagi konventsiooni artiklit 15) kohaldatakse teatud tingimustel nende kodakondsusriigi õigust (vt Haagi konventsiooni artikli 4 lõiget 2 ja artiklit 5). Kui abikaasadel ei ole esimest ühist elukohta ega ka sama kodakondsust, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad on kõiki juhtumi asjaolusid arvestades kõige tihedamalt seotud (vt Haagi konventsiooni artikli 4 lõiget 3). Kohaldatav õigus võib muutuda naturalisatsiooni ja rände tulemusel ning pärast 10 aastat konkreetses riigis elamist (vt Haagi konventsiooni artiklit 7). See muudatus saab mõjutada ainult tulevikku (vt Haagi konventsiooni artiklit 8). Seda muutust saab ära hoida kohaldatava õiguse valiku tegemisega või abielulepingu sõlmimisega.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad võivad enne abiellumist või abielu ajal teha valiku konkreetse riigi õiguse kohaldamiseks nende abieluvararežiimi suhtes. Nad võivad valida kummagi abikaasa alalise elukohariigi õiguse või kummagi abikaasa kodakondsusriigi õiguse ning kinnisvara jaoks vara asukohariigi õiguse (vt Haagi konventsiooni artiklit 3 ja artiklit 6). Konkreetse riigi õiguse määramises tuleb selgesõnaliselt kokku leppida või see peab tulenema üheselt abielulepingust (vt Haagi konventsiooni artiklit 11). Kohaldatav õigus tuleneb üheselt abielulepingust juhul, kui selles viidatakse konkreetsetele õigusnormidele. Kohaldatava õiguse valiku vorm tuleneb abielulepingute vorminõuetest ning seda reguleerib kas valitud õigus või kohaldatava õiguse valiku tegemise koha õigus (vt Haagi konventsiooni artiklit 13). Kui abielu vältel tehakse valik kohaldatava õiguse suhtes või muudetakse seda, kehtib lähtepunktina, et seni kohaldatud režiimi suhtes tuleb teostada abikaasade vaheline arveldus.