5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Anglie/Wales

Při rozvodu mají soudy velmi široký prostor pro zvážení celé řady usnesení (dále jen „dodatečná soudní rozhodnutí“), včetně přerozdělení nebo dokonce prodeje majetku, převedení majetku do správcovského fondu, paušálních plateb, pravidelných plateb, nařízení o důchodech atd. (§ 21 a násl. zákona o manželských věcech z roku 1973). ). Ustanovení v § 25 vyjmenovává „otázky, které soud musí zohlednit při rozhodování o tom, jak uplatnit své pravomoci“, a mezi nimi musí být na prvním místě brán ohled na dobré životní podmínky dětí dané rodiny. Konečným cílem dodatečných rozhodnutí soudu je dosáhnout spravedlivého výsledku. V případu Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane [2006] UKHL 24 stanovila Sněmovna lordů tři „prameny“ spravedlnosti, jmenovitě potřeby (manželů a jejich dětí), narovnání (újem vzniklých důsledkem vztahu) a sdílení (majetku). Vzhledem k tomu, že v mnoha, ne-li ve většině případů, potřeby převýší majetek, potřeby budou často určujícím faktorem. Proto v mnoha případech nehrají ostatní „prameny“ spravedlnosti důležitou, nebo dokonce vůbec žádnou roli.

V téže věci však z klíčových stanovisek vyplývalo, že určité skupiny majetku (zejména majetek předmanželský, zděděný a majetek získaný jako dar nebo majetek „nemanželské povahy“) by se měly posuzovat odlišně od „plodů společné práce“ a společného domova manželů s ohledem na rozdělení při rozvodu. Byl však také vysloven názor, že čím déle vztah trvá, tím by mělo být toto rozlišení méně důležité.

Skotsko

Manželé se mohou dohodnout na vypořádání. Nemohou-li se dohodnout, může si kterýkoli z manželů při rozvodu požádat o finanční zajištění na základě zásad stanovených v § 9 zákona o rodinném právu (Skotsko) z roku 1985. Jednou z těchto zásad je to, že čistá hodnota „majetku manželů“, jak je definován (tj. majetek kromě darů nebo dědictví, který manželé získali během manželství, ale do dne zániku manželství, a to včetně případného domu pořízeného pro účely budoucího manželství; § 10 zákona o rodinném právu (Skotsko) z roku 1985 ), se rozdělí spravedlivě mezi oba manžele ( § 9 odst. 1 písm. a) zákona o rodinném právu (Skotsko) z roku 1985). Spravedlivé rozdělení znamená, že čistá hodnota bude mezi ně obvykle rozdělena rovným dílem, i když má soud pravomoc odchýlit se za zvláštních okolností od striktní rovnosti podílů (viz § 10 odst. 6 rodinného práva (Skotsko) z roku 1985).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Anglie/Wales

Viz odpověď na bod 2.6.

Skotsko

Ten z manželů, který byl odpovědný dříve, zůstává odpovědný i nadále.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Anglie/Wales

Ne, ale viz odpověď na bod 5.1.

Skotsko

Zásada spravedlivého rozdělení čisté hodnoty jmění manželů při rozvodu má takový účinek, že jeden z manželů může od druhého požadovat platbu k dosažení rovnosti.