3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Anglie/Wales

Manželé mohou vždy požádat o dodatečné soudní rozhodnutí, i v případě existence předmanželské smlouvy.

Přesto může mít spravedlivá dohoda mezi manželi o rozdělení jejich majetku v případě rozvodu velký význam a je určitě důležitým faktorem, který by měl soud při svém posouzení zohlednit. Nejvyšší soud uvedl, že dohoda není zcela spravedlivá, pokud ohrozí dobré životní podmínky některého ze zainteresovaných dětí, a že uzavírání smluv bude spíše spravedlivé z hlediska „pramene dělení“ spravedlnosti než uzavírání smluv z hlediska „pramenů“ potřeb a narovnání (viz bod 5.1.).

Skotsko

Manželé mohou svůj majetek uspořádat tak, jak sami chtějí. Neexistují žádné předem připravené právní režimy majetkových poměrů v manželství, které si manželé mohou zvolit.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Anglie/Wales

I když neexistují žádné formální požadavky jako takové, co nejdůrazněji se doporučuje, aby manželé získali nezávislé právní poradenství, aby odkryli svá aktiva v plném rozsahu a aby to uvedli v dohodě; pokud tomu tak není (nebo to není možné), mělo by být příslušným způsobem zaznamenáno vzdání se práva.

Skotsko

Neexistují žádné formální požadavky kromě obvyklých formálních požadavků pro daný typ transakce.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Anglie/Wales

Předmanželská smlouva může být uzavřena a upravena před uzavřením manželství i v jeho průběhu (i po jeho uzavření). Její účinek samozřejmě záleží na okolnostech, ale velmi často budou dohodnuté podmínky platné až v případě rozvodu (protože Anglie a Wales nemají režim majetkových poměrů v manželství, viz body 2.1. a 2.2. výše).

Je docela běžné, že manželé uzavírají dohody týkající se jejich majetku atd. v okamžiku, kdy se rozhodnou pro rozvod (tzv. separační dohody). Ty pak mohou být včleněny do soudních usnesení (tzv. souhlasná usnesení).

Skotsko

Manželé si mohou svůj majetek mezi sebou uspořádat kdykoliv. Mohou si určit, kdy dohoda vstoupí v platnost.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Anglie/Wales

Ano. Viz odpověď na bod 3.3.

Skotsko

Manželé mohou uspořádání svého majetku kdykoliv změnit. Pokud však manželé majetek převedli a umístili jej mimo svou kontrolu (např. převedením do manželského nebo rodinného svěřeneckého fondu), pak samozřejmě nové uspořádání provést nemohou.