8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Registrované partnerství Zákon (1994:1117) o registrovaném partnerství(Zákon o partnerství) neplatí od konce dubna 2009. Osoby se stejným pohlavím k tomuto datu získali možnost uzavřít manželství. Zrušený zákon o partnerství má nadále právní účinky na páry, které uzavřely partnerství před koncem dubna 2009 a které od té doby nezměnily svá partnerství na manželství. Režim odloženého společné jmění se v celém rozsahu použije i na registrované partnery.

Společné soužití mimo manželství Společné soužití mimo manželství je ve Švédsku upraveno zvláštním zákonem: zákon o společném soužití (2003:376). Zákon o společném soužití se vztahuje na dvě osoby stejného či odlišného pohlaví, které neuzavřely manželství, žijí v trvalém společném vztahu a sdílejí stejnou domácnost. Zákon je zamýšlen jako ochrana ekonomicky slabší strany, není třeba žádná registrace partnerství. Zanikne-li společné soužití § 2), každá ze stran musí do jednoho roku požádat o vypořádání majetku (§ 8). Pravidla pro vypořádání majetku podle zákona o společném soužití jsou založena na pravidlech pro vypořádání majetku v manželském zákoníku. Majetek podléhající vypořádání podle zákona o společném soužití je však mnohem méně rozsáhlý v tom, že předmětem vypořádání může být jen společný dům a vybavení domácnosti pořízené pro společné užívání (tzv. majetek osob ve společném soužití). Majetek používaný výhradně k rekreačním účelům a majetek nabytý před zahájením společného soužití je vyloučen. Čistá hodnota majetku osob ve společném soužití se rozdělí a partner, který vlastní většinu tohoto majetku, si může vybrat, zda vyrovnání uskuteční formou jednorázové peněžní částky nebo převodem majetku odpovídající hodnoty (§ 17). Osobě ve společném soužití s největší potřebou bydlení může být uděleno právo převzít obydlí při ukončení společného soužití, i když jej drží druhá osoba, avšak za podmínky, že je majetek zajištěn nájemní smlouvou (ve švédštině: bostadsrätt) (§ 22). Pro nesezdané osoby žijící ve společném soužití platí omezení nakládání se společným domem, stejně jako u manželů (§§ 23-25). Osoby ve společném soužití se mohou domluvit, že se na ně nebudou vztahovat pravidla o vypořádání majetku podle zákona o společném soužití (§ 9). Žádost o vypořádání majetku musí být podána do jednoho roku po ukončení partnerství (§ 8 odst. 2). Kromě toho,  spolu žijící nesezdaný pár, jakož i manželé, mohou uzavřít předběžnou smlouvu o vypořádání majetku, jakmile se společné soužití chýlí ke konci (§ 9).