2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Španělsko nemá pouze jednu úpravu majetkových poměrů nebo jeden soubor právních předpisů, takže tyto odpovědi se budou konkrétně týkat španělského občanského zákoníku (s výjimkou pojednání o právních předpisech autonomních společenství v bodu 2.7).

Použitelná úprava majetkových poměrů v manželství je ta, kterou si manželé stanoví v manželské smlouvě (čl. 1315 OZ) (společné jmění (sociedad de gananciales), oddělené jmění a spoluvlastnictví). V případě neexistence smlouvy se použije úprava společného jmění (čl. 1316 OZ). Podle tohoto systému jsou zisky a majetek získané každým z manželů po dobu trvání úpravy společné a při jejím ukončení se dělí rovným dílem (čl. 1344 OZ). Systém umožňuje existenci jak osobního, tak společného majetku a umožňuje, aby se osobní majetek stal majetkem společným a naopak, a to prostřednictvím smlouvy mezi manželi uzavřené formou veřejné listiny. Výčet majetku, který se považuje za osobní, je uveden v článku 1346 OZ. Patří sem majetek, který manželé přinesli do manželství, a ten, který bezplatně získali v průběhu manželství.

Výčet majetku, který se považuje za společný, je uveden v článku 1347 OZ. Se svým majetkem může každý z manželů volně nakládat a není odpovědný za dluhy druhého z manželů (čl. 1373 OZ).

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Právní domněnky týkající se přidělování majetku v rámci úpravy společného jmění existují (společné jmění se předpokládá, pokud není prokázán opak (čl. 1361 OZ)).

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

 Před svatbou není nutné pořizovat soupis aktiv a pasiv, je to však užitečné. Soupis se však požaduje po zániku společného jmění a před jeho vypořádáním (čl. 1396 OZ). Vyžaduje se i tehdy, pokud se úprava společného jmění ukončí na základě soudního rozhodnutí a pokračuje spor o existenci příčiny ukončení (čl. 1394 OZ).

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Správa společného jmění se řídí článkem 1375-1391 OZ. Každý z manželů spravuje svůj vlastní osobní majetek (i když existují zvláštní ustanovení týkající se společného obydlí manželů, podle kterých je vždy nutná dohoda obou manželů (čl. 1320 OZ). Společné jmění spravují oba manželé společně (čl. 1375 CC), pokud se nedohodnou jinak v manželské smlouvě. V zásadě mohou manželé během manželství se svým osobním majetkem volně nakládat.

Jeden z manželů může spravovat společný majetek a nakládat s ním sám při výkonu pravomocí týkajících se domácnosti (čl. 1319 OZ ačl. 1365 OZ) s výjimkou společného obydlí manželů (i když patří jednomu z manželů, je nutné svolení druhého z manželů (čl. 1320 OZ)).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

V případech, které nespadají do oblasti výkonu pravomocí týkajících se domácnosti, je nutný souhlas obou manželů pro likvidaci společného jmění, i když v některých případech může místo jednoho z manželů udělit souhlas soud (čl. 1377 OZ). Pokud souhlas nebyl udělen, může druhý z manželů rozhodnutí o likvidaci zvrátit (čl. 1322 a 1377 OZ). Pokud je likvidace bezúplatná, je souhlas obou manželů nutný vždy, jinak je neplatná (čl. 1378 OZ). Zákoník také upravuje podvodné jednání proti právům druhého z manželů (čl. 1391 OZ).

Každá transakce prováděná jedním z manželů je závazná pro druhého z manželů pouze v případě, že ji výslovně nebo mlčky schválí. V opačném případě lze transakci odvolat (čl. 1322 OZ) a v případě podvodu ji lze zrušit (čl. 1391 OZ).

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Za své jednotlivé dluhy nesou manželé osobní odpovědnost a k uspokojení těchto dluhů lze použít jen jejich osobní majetek. Pokud to však není dostatečné, mohou věřitelé požadovat podíl daného z manželů na společném jmění (čl. 1373 OZ). V takových případech se společné jmění zruší a od tohoto okamžiku bude mezi manželi platit úprava odděleného jmění (čl. 1374 OZ).

Společné vlastnictví lze použít k pokrytí nákladů souvisejících s manželstvím (čl. 1318 OZ)a pro potřeby rodiny, s běžnou správou majetku a výkonem profese či povolání manželů (čl. 1362 OZ).Dluhy jednoho z manželů vzniklé při výkonu pravomocí souvisejících s domácností lze uspokojit ze společného majetku, osobního majetku dlužného manžela a druhotně z osobního majetku druhého z manželů (čl. 1319 OZ). Společné jmění mohou věřitelé použít vždy (čl. 1365 OZ). Manžel, který zaplatil společný dluh ze svého osobního majetku, má právo na náhradu ze společného jmění (čl. 1364 OZ).

Existují také zákonné úpravy majetkových poměrů v manželství v autonomních společenstvích (regionech):