5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Pokud smlouva nestanoví jinak, zánik manželství rovněž znamená zánik režimu společného jmění, což vede k rozdělení tohoto společného jmění (§ 148 odst.1 OZ). Rozdělení se děje na základě smlouvy mezi manžely nebo na základě rozhodnutí soudu po žádosti jednoho z manželů. V obou případech je třeba vycházet ze zásady, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby se mu uhradilo, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co se ze společného majetku vynaložilo na jeho osobní majetek. Při dělení společného jmění se dále přihlédne především k potřebám malých dětí, na to, jak se každý z manželů staral o rodinu, a na to, jak se zasloužil o nabytí a udržování společného majetku. Při určení míry přičinění je třeba vzít do úvahy péči o děti a obstarávání společné domácnosti (§ 150 OZ).

Pokud do tří let od zániku společného jmění manželů nedošlo k jeho vypořádání dohodou anebo pokud společné jmění manželů nebylo na návrh podaný do tří let od jeho zániku vypořádáno rozhodnutím soudu, platí, jde-li o movité věci, že věci ze společného jmění patří tomu z manželů, který je používá pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník. O ostatních movitých a nemovitých věcech platí, že jsou ve společném jmění a že podíly obou manželů jsou stejné. To stejné platí pro ostatní běžná majetková práva manželů, jako jsou práva ke společným vkladůma  pohledávkám (§ 149 ods. 4 OZ).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Marné uplynutí lhůty tří let pro vypořádání zakládá domněnku, že bývalí manželé jsou s ohledem na dluhy vázáni stejným dílem. V případě smlouvy mezi manželi uzavřené mimo soud nebo při soudním jednání se manželé dohodnou i na vypořádání dluhů vzniklých v průběhu manželství z jejich společné správy. Toto vypořádání má účinky pouze mezi manžely, ne ve vztahu ke třetím stranám. Třetí strany tak mohou požadovat zaplacení dluhu po každém z manželů.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Každý z manželů je oprávněn požadovat náhradu nákladů, které byly vynaloženy z jeho osobního majetku na společné jmění. Tento nárok by měl být uspokojen z podílu druhého manžela na společném jmění.

Při vypořádání společného jmění by majetek měl být rozdělen mezi manžely v poměru, který odpovídá velikosti jejich podílů. Pokud hodnota majetku nabytého jedním z manželů je vyšší než jeho podíl na společném jmění, bude povinen nahradit rozdíl druhému manželovi v penězích.