3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Prostřednictvím manželské smlouvy (sepsané ve formě notářského zápisu) mohou manželé rozšířit nebo omezit zákonnou úpravu společného jmění, zvolit si režim odděleného jmění nebo režim odděleného jmění se společnými zisky. Tato smlouva může být uzavřena buď před vstupem do manželství, nebo v průběhu manželství. Manželskou smlouvu lze změnit nebo ukončit. Pokud je v průběhu manželství ukončena, dle zákona zůstává v platnosti zákonná úprava společného jmění, pokud se manželé nerozhodnou jinak. Ve vztahu k třetím osobám může manžel či manželka odkazovat na manželskou smlouvu v případě, že její uzavření a obsah byly těmto osobám známy (§ 47 a 471 zákona o rodině a opatrovnictví).

Manželé nesmějí rozšířit vlastnictví na toto společné jmění:

  • 1) majetek, který by mohl být v budoucnu nabyt v rámci dědictví či daru;
  • 2) vlastnická práva vyplývající ze společného vlastnictví majetku podléhajícího zvláštním předpisům (např. společné vlastnictví v občanskoprávním nebo obchodním partnerství);
  • 3) nezcizitelná práva, na něž může mít nárok jen jedna osoba;
  • 4) náhrada za zranění nebo zdravotní potíže za předpokladu, že nejsou součástí společného jmění, nebo odškodné za utrpěnou újmu;
  • 5) nevymahatelné nároky manželů na odměnu ze zaměstnání či příjem z jiných výdělečných činností (§ 49 zákona o rodině a opatrovnictví).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí mít formu notářského zápisu, jinak je neplatná (§ 47 odst. 1 zákona o rodině a opatrovnictví a § 73 odst. 2 občanského zákoníku).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželskou smlouvu lze uzavřít před vstupem do manželství a v takovém případě nabude účinnosti v okamžiku uzavření manželství. Lze ji uzavřít i v průběhu manželství a v takovém případě nabude účinnosti okamžitě.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé mohou manželskou smlouvu kdykoli změnit, pokud jsou naplněny formální požadavky uvedené v rámci bodu 3.2. Polské právo nestanoví minimální interval mezi vyhotovením a změnou manželské smlouvy.