3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé se mohou od zákonné úpravy odchýlit uzavřením manželské smlouvy. Strany si mohou obsah smlouvy libovolně stanovit, ale v praxi se zpravidla jedná o volbu zúženého nebo žádného společného jmění, k čemuž se často uzavírá doložka o vypořádání (verrekenbeding). Je třeba rozlišovat mezi periodickou doložkou o vypořádání a konečnou doložkou o vypořádání, která se vztahuje k zániku manželství. Není možné vyloučit vzájemné nároky na výživné a omezit pravidla ochrany rodiny, např. souhlas druhého z manželů k nakládání se společným domovem manželů (viz čl. 1:88 BW).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí být uzavřena formou veřejné listiny. Adresy notářů v Nizozemsku naleznete na adrese: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva může být uzavřena před vstupem do manželství nebo po něm (viz čl. 1:114 BW). V prvním případě nabývá účinnosti v okamžiku uzavření manželství, ve druhém případě pro manžele jeden den po podpisu listiny.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Dohodu lze v průběhu manželství změnit, viz dále odpovědi na body 3.2. a 3.3.