8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Nově schválený Zákon o manželském soužití, Hlava 571 maltské sbírky zákonů, upravuje pro registrovaná partnerství zvláštní institut „řádné, primární, společné domácnosti“.

V případě úmrtí jednoho z registrovaných partnerů má pozůstalý partner právo na obývání domácnosti, byla-li ve společném vlastnictví, a to po dobu svého života nebo do doby uzavření jiného manželství či registrovaného partnerství.

Byla-li společná domácnost vlastnictvím zesnulého registrovaného partnera, pozůstalý partner má právo na obývání zmíněné domácnosti na období ekvivalentní počtu let společně sdílených se zesnulým partnerem; nejvýše však po dobu 15 let. Zákon zároveň stanovuje právo na obývání takové domácnosti po dobu života pozůstalého partnera, nebo do doby uzavření jiného manželství či registrovaného partnerství.

S ohledem na movitý majetek zákon vyvolává vyvratitelnou domněnku, že osoby žijící v jedné domácnosti mají nárok na rovnocenný podíl movitého majetku, který se nachází v prostorách „řádné, primární, společné domácnosti“, obývané během jejich soužití.