3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Pokud se manželé rozhodnou regulovat své majetkové vztahy úpravou majetkových poměrů, mohou uzavřít manželskou smlouvu. Mohou si zvolit buď režim (1) společného jmění, (2) odděleného jmění, nebo režim (3) společného zůstatku ze samostatně spravovaného majetku. V rámci posledně jmenované úpravy je majetek, který každý z manželů nabyl v průběhu manželství, v majetku a správě toho z manželů, který jej získal, jako by byl výlučným vlastníkem tohoto majetku (čl. 1339 OZ).Při zániku režimu společného zůstatku se  konečný zůstatek stanovený po odečtení veškerých dluhů rozdělí rovným dílem(čl. 1341 OZ).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva se uzavírá formou veřejné listiny. Kontaktní osobou je notář.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Pokud je manželská smlouva uzavřena před uzavřením manželství, nabývá účinnosti v okamžiku uzavření manželství. Pokud však jde o třetí osoby, manželská smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy notář listinu zapíše do veřejného rejstříku. Pokud je manželská smlouva uzavřena až po svatbě, nabývá pro manžele účinnosti dnem jejího uzavření a pro třetí osoby dnem, kdy notář listinu zapíše do veřejného rejstříku.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, manželskou smlouvu lze změnit, ale jakékoli změny po uzavření manželství vyžadují souhlas soudce, který předsedá soudu s mimosoudní příslušností. Stávající věřitelé, jejichž nároky vznikly ještě před změnou, tím nebudou nijak dotčeni.