3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé si mohou v manželské smlouvě vyhradit, že:

  • majetek nabytý před uzavřením manželství a za trvání manželství bude osobním majetkem každého z manželů;
  • osobní majetek nabytý jedním z manželů před uzavřením manželství bude společným jměním po registraci manželství;
  • majetek nabytý za trvání manželství bude částečně rozděleným společným jměním (čl. 3.104(1) OZ).

Manželé si mohou v manželské smlouvě vyhradit, že se režim majetkových poměrů v manželství použije na celé jmění nebo jen na určitou jeho část nebo na konkrétní movitý majetek (čl. 3.104(2) OZ).

Manželé si mohou v manželské smlouvě zvolit režim majetkových poměrů v manželství s ohledem na současný i budoucí majetek (čl. 3.104(3) OZ).

Manželská smlouva může obsahovat ujednání o právech a povinnostech týkajících se správy majetku, společné péče, podílu na zaopatřování rodinných potřeb a nákladů, jakož i postup dělení majetku v případě rozvodu a další záležitosti týkající se vzájemných majetkových vztahů mezi manžely (čl. 3.104(4) OZ).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí být uzavřena před notářem a evidována v rejstříku manželských smluv (viz 4.) (čl. 3.103 OZ).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva může být uzavřena před uzavřením manželství (předsvatební smlouva) nebo kdykoli po uzavření manželství (posvatební smlouva). Manželská smlouva uzavřená před uzavřením manželství bude účinná dnem uzavření manželství. Posvatební smlouva bude účinná ke dni sepsání, není-li smluvně dohodnuto jinak (čl. 3.102 OZ).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželská smlouva může být změněna nebo ukončena kdykoli vzájemnou dohodou manželů před notářem,  se svolením ze strany soudu (čl. 3.103(2), čl. 3.106(1) OZ).