4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Manželský majetkový režim stanovený v manželské smlouvě musí být registrován v rejstříku manželských majetkových vztahů, který spravuje Rejstřík obchodních společností tak, aby byla smlouva vynutitelná vůči třetím stranám. Kromě toho budou registrovány další informace požadované zákonem (viz 4.2.) a smlouvami, soudními rozhodnutími, rozsudky a zprávami, které se týkají majetkových vztahů mezi manžely.

Manželská smlouva bude registrovaná u příslušného regionálního oddělení Rejstříku obchodních společností, v jehož administrativním obvodu je registrováno trvalé bydliště jednoho z manželů. Pokud manželská smlouva obsahuje ustanovení o nemovitém majetku, smlouva bude registrovaná i v katastru nemovitostí podle umístění majetku.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Rejstřík manželských majetkových vztahů obsahuje následující informace:

  • informace o manželích;
  • informace o dohodnutém majetkovém režimu v manželství: režim oddělení majetku nebo společného jmění; datum registrace v rejstříku; informace o manželské smlouvě; dobu ukončení majetkového režimu v manželství;
  • Specifické informace: informace o tom, která aktiva tvoří součást soukromého majetku každého manžela; odpovědnost manžela za závazky druhého manžela; omezení majetkových práv manželů; další informace vztahující se ke třetím stranám; zápisy.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Každý může nahlížet do rejstříku a požadovat výpisy ze spisů.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Smlouva, stejně jako soudní rozhodnutí o vypořádání společného majetku, je vynutitelná vůči třetím stranám po jejím zápisu v rejstříku manželských majetkových vztahů; pokud se jedná o nemovitosti, je vynutitelná po jejím zápisu v katastru nemovitostí.