2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Irské právo nezná režim společného majetku a majetek, který drží každý z manželů před manželstvím nebo který získal jeden z manželů v průběhu manželství, zůstává majetkem tohoto manžela. I když neexistuje automatický nárok na podíl na majetku druhého manžela, po rozluce anebo rozvodu může nevlastnící manžel požadovat část ze společného majetku, který legálně drží druhý manžel, na základě toho, že takový nárok je v zájmu spravedlnosti (§ 16 odst. 5 zákona o rodinném právu z roku 1995 a § 20 odst. 5 zákona o rodinném právu (rozvodu) 1996), ve světle okolností manželství a dopadu rozluky/ rozvodu ((§ 16 odst. 2 písm. a)-l) zákona o rodinném právu z roku 1995)-l) zákona o rodinném právu 1995 a§ 20 odst. 2 písm. a)-l) zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996).

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Neexistují žádné takové právní předpoklady.

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

Manželé nejsou povinni pořizovat soupis majetku po vzniku manželství. Ale po podání žádosti o soudní rozluku nebo rozvod s příslušnými doplňkovými rozhodnutími soudu musí obě strany vyplnit místopřísežné prohlášení a uvést podrobnosti o svém majetku, příjmech, závazcích, dluzích a důchodech (viz viz rozhodnutí 59, pravidlo 4 nařízení obvodního soudu z roku 2001 a rozhodnutí 70A Nařízení Nejvyššího soudu z roku 1997).

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

V průběhu platného existujícího manželství nese každý z manželů náklady na správu vlastního majetku a obvykle není vyžadován souhlas druhého manžela se správou a nakládáním s tímto majetkem. Rodinný dům stran, dle definice v § 2 odst. 1 zákona o ochraně rodinného domu z roku, 1976, který byl změněn § 54 odst. 1 zákona o rodinném právu z roku 1995, má speciální ochranu podle irského práva. I když je jako vlastník rodinného dům uváděn jen jeden z manželů, manžel s legálním vlastnictvím není oprávněn nakládat s tímto rodinným domem či jej jakkoli zastavovat bez písemného svolení nevlastnícího manžela ((§ 3 odst. 1 zákona o ochraně rodinného domu z roku, 1976). Dojde-li k takové dispozici bez souhlasu druhého manžela, předmětná dispozice bude neplatná (§ 3 odst. 1 zákona o ochraně rodinného domu, 1976). Dispozice však bude platná i přes absenci tohoto písemného požadavku, prodává-li se za plnou hodnotu bez upozornění (§ 3 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně rodinného domu z roku 1976).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Žádné takové transakce neexistují.

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Každý z manželů nese odpovědnost za vlastní dluhy vzniklé v průběhu manželství, pokud smlouva nestanoví jinak.