8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Ustanovení o majetkových vztazích manželů lze analogicky aplikovat i na registrovaná partnerství (která mohou být uzavřena pouze mezi osobami stejného pohlaví) (čl. 3 odst. 1 písmeno a)-c) zákona XXIX/2009 o registrovaném partnerství a příslušné legislativě a o změně jiných předpisů o usnadnění prokazování soužití).

Od 1. 1. 2010 mohou páry stejného pohlaví a páry obou pohlaví shodně žádat o registraci svého partnerství u notáře. Tato registrace je odlišná od registrace popsané v prvním odstavci. Nevytváří nová práva ani nové závazky, pouze usnadňuje prokazování existence partnerství (čl. 36/E-36/G zákona č. XLV/2008 o některých nesporných notářských postupech).

Od 15. 3. 2014 mohou partneři upravit své majetkové vztahy prostřednictvím smlouvy na dobu trvání jejich partnerství. Smlouva je platná, je-li sepsána formou veřejné listiny či soukromé listiny spolupodepsané právníkem. Smlouva o partnerství může obsahovat ujednání o majetkových právech, která je možné použít také u manželských párů v rámci manželské smlouvy či v souladu s občanským zákoníkem.

Smlouva o partnerství je účinná vůči třetím stranám po zápisu do národního rejstříku partnerských smluv či v případě, že jsou partneři schopni prokázat, že si třetí strana byla vědoma nebo mohla být vědoma existence takové smlouvy včetně jejího obsahu. Ustanovení týkající se registru manželských smluv platí obdobně i pro smlouvy o partnerství.

(čl. 6:515 ObčZ)

Není-li ve smlouvě o partnerství uvedeno jinak, pohlíží se na partnery v otázce pořizování majetku v průběhu společného soužití jako na nezávislé osoby. V případě ukončení společného soužití může každý z partnerů požadovat vypořádání společně nabytého majetku z doby trvání společného soužití. Majetek, který by byl v případě manželství posuzován jako majetek výhradní, není ani v tomto případě považován za společně nabytý majetek.

Partneři mají nárok na podíl ze společně nabytého majetku primárně v naturáliích a v poměru, v jakém se o něj zasloužili. Práce vykonaná v domácnosti, při výchově dětí i v podniku druhého partnera je považována za příspěvek k nabytí majetku. Nedá-li se míra příspěvku určit, považuje se podíl za rovnocenný, ledaže by takové rozdělení představovalo nespravedlivou finanční ztrátu pro jednoho z partnerů.

Není-li v občanském zákoníku stanoveno jinak, platí ustanovení týkající se odloženého společného jmění manželů obdobně i pro ochranu podílu partnera v případě společně nabytého majetku a dále pro vypořádání tohoto majetku mezi partnery.

(čl. 6:516 ObčZ)

Před uzavřením partnerského svazku či za jeho trvání mohou partneři uzavřít dohodu o dalším užívání společné domácnosti pro případ zániku jejich partnerství. Dohoda je platná, je-li sepsána formou veřejné listiny či soukromé listiny spolupodepsané právníkem.

(čl. 6:517 ObčZ)