4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Ano. Národní rejstřík manželských a partnerských smluv (dále jen: Rejstřík) existuje od 15. března 2014.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Rejstřík obsahuje následující údaje:

  • informace o existenci smlouvy;
  • jméno, příjmení (včetně rodného příjmení), datum a místo narození smluvních stran, křestní jména a rodná příjmení jejich matek;
  • datum vyhotovení a spisové číslo veřejné listiny nebo datum vyhotovení soukromé listiny spolupodepsané právníkem, v níž je smlouva obsažena;
  • jméno a sídlo notáře, číslo spisu a datum registrace;
  • v případě ukončení smlouvy pak její důvod ukončení, jméno a sídlo registrujícího notáře, číslo spisu a datum registrace;

(čl. 36/K zákona XLV/2008 o některých nesporných notářských postupech)

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Kterákoliv osoba s právním zájmem má právo získat informace o existenci smlouvy a pořídit si výpis pro své vlastní účely. O vydání výpisu, které je zpoplatněno, je možné požádat kteréhokoliv maďarského notáře. Notář může poskytnout informace o existenci smlouvy, pokud mu žadatel poskytne údaje (viz 4.2.) jedné ze smluvních stran a pokud žadatel doloží svůj právní zájem.

Na žádost vydá notář výpis o existenci či neexistenci smlouvy v Rejstříku. Informace o obsahu smlouvy mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem jedné ze smluvních stran. Tato žádost může být podána u notáře, který smlouvu registroval, upravoval, rušil či ukončoval. Notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti může podat žádost na Rejstřík v elektronické formě za účelem zjištění, zda byl pozůstalý smluvní stranou manželské smlouvy. Pokud se tato skutečnost prokáže, požádá notář o zaslání smlouvy.

(čl. 36/K odst. 3-5 a odst. 10 zákona XLV/2008 o některých nesporných notářských postupech)

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Manželská smlouva je účinná vůči třetím stranám po zápisu do Rejstříku či v případě, že jsou manželé schopni prokázat, že si třetí strana byla vědoma nebo mohla být vědoma existence takové smlouvy včetně jejího obsahu.

(čl. 4:65 odst. 2 ObčZ)

Není-li prokázán opak, vydá Rejstřík platné osvědčení o existenci evidované smlouvy.

(čl. 36/H odst. 4 zákona XLV/2008 o některých nesporných notářských postupech)