1 Které právo je rozhodující?

"A weboldalon található információk nem naprakészek, azok nem tartalmazzák a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv rendelkezéseit.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 15 March 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 15 mars 2014.“

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Majetkové vztahy manželů (včetně vyživovací povinnosti a manželských smluv) určuje společné osobní právo manželů v rozhodném období . Osobní právo je právo státu, jehož je manžel občanem. Pokud má osoba více občanství a jedno z nich je maďarské, jeho osobním právem bude maďarské právo. Je-li osoba občanem více států jiných než Maďarska nebo je bez státní příslušnosti, jejím osobním právem bude právo státu, ve kterém má bydliště (bydliště je místo, kde osoba trvale žije nebo má úmysl se zde usadit; parčl. 12 odst. (1) nařízení-zákona č. 13/1979 o soukromém právu mezinárodním právu soukromém [dále jen: ZMPS]). Má-li osoba bydliště i v Maďarsku, jejím osobním právem bude maďarské právo. Pokud má osoba bydliště pouze v několika cizích zemích, jejím osobním právem bude právo země, ke které má nejtěsnější vazby. Pokud osobní právo osoby nelze určit podle výše uvedených paragrafů a nemá žádné bydliště, její právo se určuje podle jejího obvyklého místa pobytu (obvyklé místo pobytu je místo, kde osoba zůstává delší dobu bez úmyslu se zde usadit; člpar. 12 odst. (2) ZMPS). Pokud má osoba více obvyklých míst pobytu a jedno z nich je v Maďarsku, její osobní právo bude maďarské právo.

Pokud je osobní právo manželů odlišné od práva v rozhodném období, použije se jejich poslední společné právo. Pokud toto právo neexistuje nebo jej nelze určit, použije se právo země, kde měli své poslední společné bydliště. Pokud manželé neměli společné trvalé bydliště, použije se národní právo jednajícího soudu či jiného úřadu. Změna v osobním právu jednoho z manželů nemá vliv na majetkové vztahy (s výjimkou  vyživovací povinnosti a manželských smluv), které mezi nimi již existují.

(parčl. 11; parčl. 39 odst. (1)-(4) ZMPS)

Maďarsko má uzavřeny smlouvy o právní pomoci, na jejichž základě se určuje rozhodné právo s těmito zeměmi: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kuba, Česká republika, Kosovo, Makedonie, Černá hora, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Rumunsko a Vietnam.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Maďarské právo neumožňuje manželům zvolit si rozhodné právo.