8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Do dne 30. září 2017 německé zákony upravovaly zákonný institut registrovaného partnerství odpovídající manželství, který se týká párů stejného pohlaví v souladu se zákonem o registrovaném partnerství („Lebenspartnerschaftsgesetz; L Část G“).

Ke dni 20. července 2017 Německo zavedlo právo na uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví (viz German Official Gazette BGBL. I, odst. 2787), které vstoupilo v platnost dne 1. října 2017 a umožňuje tedy uzavření manželství osobám stejného pohlaví. Manželství mezi homosexuálními partnery jsou tedy postavena na roveň manželství mezi heterosexuálními partnery, což umožňuje těmto párům i adopci.

Pokud oba partneři neuzavřou před matrikářem manželství (viz § 20a L, Část G), jsou stávající registrovaná partnerství nadále platná. Vzhledem k možnosti uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví se institut registrovaného partnerství stává nadbytečným. S ohledem na to již není možné registrované partnerství uzavřít.

V zájmu platnosti institutu německá legislativa upravuje zvláštní pravidla pro řešení sporů v manželstvích uzavřených mezi homosexuálními partnery a v registrovaných partnerstvích: jejich založení, obecné a majetkové důsledky i zrušení takového manželství či partnerství se řídí samostatnými ustanoveními státu, v němž jsou osoby registrovány (Článek 17 písm. b odst. 1 ve spojitosti s pododstavcem 4 Úvodního zákona Německého občanského zákoníku, EGBGB v platném znění). V případě registrovaného partnerství nebo manželství mezi osobami stejného pohlaví v různých státech se za závazné považuje takové manželství nebo partnerství, jež bylo uzavřeno jako poslední, a to od doby jeho uzavření (Čl. 17 písm. b odst. 3 ve spojitosti s pododstavcem 4 EGBGB v platném znění).

Kolize norem platných pro partnerství uzavřená mezi heterosexuálními partnery v zahraničí je sporná.