5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Vzhledem k tomu, že v případě zákonné úpravy odděleného jmění se společnými zisky vedle sebe existují samostatné soubory majetku, nedojde v případě rozvodu k jejich přerozdělení. Dochází však k vyrovnání společných zisků (viz bod 5.3) s tím, že se ve výjimečných případech oproti nároku na vyrovnání započte přidělení určitých předmětů jednomu z manželů (čl. 1383 BGB).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

  1. V režimu odděleného jmění se společnými zisky je každý z manželů odpovědný za své vlastní dluhy. V případě rozvodu se dluhy každého z manželů zohledňují při určení nabytého majetku. Dluhy se musí odečíst od konečného stavu majetku každého z manželů, což může tak vést i k zápornému konečnému stavu (čl. 1375 odst. 1 BGB). V průběhu vyrovnání společných zisků tak může být jeden z manželů povinen uhradit dluhové závazky druhého z manželů. Každý požadavek na vyrovnání je však vždy omezen hodnotou stávajícího majetku toho z manželů, který je povinen vyrovnat svůj přebytek společných zisků (viz bod 5.3).
  2. V rámci úpravy majetkových poměrů typu odděleného jmění neexistuje žádné ustanovení pro vyrovnání společných zisků s přihlédnutím k předchozím dluhům.
  3. V rámci úpravy společného jmění lze dluh uplatnit pouze vůči společnému jmění manželů ("společný majetek") v případě, že oba manželé vzniklé dluhy vytvořili společně nebo že jeden z manželů může dluh rozšířit na druhého z manželů na základě toho, že byl vytvořen v souvislosti se správou společného jmění (čl. 1438). Pouze manžel, který spravuje společné jmění, může nést osobní odpovědnost (čl. 1437 odst. 2 BGB [německý občanský zákoník]). Po skončení úpravy společného jmění se musí dluhy vzniklé v souvislosti se společným majetkem odečíst a poté se výsledná částka rozdělí rovným dílem mezi oba manžele (čl. 1476 odst. 1 BGB).
  4. 5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

    1. V rámci majetkového režimu odděleného jmění se společnými zisky se tyto zisky, které manželé nabudou v průběhu manželství, po zániku tohoto režimu rozdělí stejným dílem (čl. 1363 odst. 2 BGB). Ten z manželů, jehož osobní zisky v průběhu manželství převýší zisky druhého z manželů, je druhému z manželů povinen zaplatit polovinu částky, o kterou jsou jeho zisky vyšší (čl. 1378 BGB). Individuální zisk se vypočítá odečtením počáteční hodnoty majetku od konečné hodnoty majetku. Vyrovnání, které lze požadovat od jednoho z manželů, se vztahuje pouze na stávající majetek manžela či manželky po odečtení dluhů.
    2. V rámci úpravy odděleného jmění k vyrovnání zisků nedochází.
    3. U společného jmění je nutno provést "vypořádání". V průběhu tohoto vypořádání se musí manželé dohodnout na přerozdělení svého společného jmění.