3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

§ 1387 OZ stanoví zásadu svobody manželů zvolit si uspořádání svých manželských vztahů. Manželé si mohou zvolit běžné společné jmění (§ 1497 a násl. OZ), univerzální společné jmění, kde se veškerý majetek a dluhy sdílejí (§ 1526 OZ); oddělení majetku, kde není žádné společné jmění (§ 1536 a násl. OZ), společné přebytky, kde není společné jmění, ale kde má každý z manželů v případě rozvodu nebo smrti nárok na peněžní náhradu v případě, že v průběhu manželství získal méně majetku než druhý z manželů (§ 1569 a násl. OZ).

Manželé nikdy nemohou vyloučit použití „primárního“ režimu, který se použije výhradně pro důsledky manželství (§ 212 a násl. OZ).

Od 1. května 2013 se smíšené francouzsko-německé páry a obecněji všechny páry žijící ve Francii nebo v Německu, případně podléhající francouzské či německé úpravě majetkových poměrů v manželství, mohou rozhodnout pro novou, volitelnou francouzsko-německou úpravu majetkových poměrů v manželství. Tato úprava do značné míry vychází z režimu společných přebytků (režim odděleného majetku po dobu trvání manželství, po jeho zániku má každý z manželů nárok na polovinu jmění nabytého během manželství).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí být sepsána u notáře (§ 1394 OZ). V oddacím listu musí být uvedeno, zda byla smlouva uzavřena, a jméno a adresa příslušného notáře (§ 76 OZ). Pokud tomu tak není, má se s ohledem na třetí strany za to, že jsou manželé sezdaní v rámci úpravy společného jmění.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva musí být uzavřena před uzavřením manželství a nabývá účinku dnem uzavření manželství (§ 1395 OZ).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Smlouvu lze před uzavřením manželství změnit; tato změna podléhá stejným formálním požadavkům, jako její uzavření (§ 1396 OZ) (viz otázka 3.2). Poté, co je úprava majetkových poměrů v platnosti dva roky, mohou se manželé rozhodnou tuto úpravu změnit prostřednictvím notářského zápisu (§ 1397 OZ).Věřitelé a zletilé děti každého z manželů mohou proti této změně podat námitku. V případě námitek nebo v případě, že má jeden z manželů nezletilé děti, musí být úkon schválen soudy.