8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Pokud osoby stejného pohlaví zaregistrují své partnerství, jejich majetkové vztahy a dědická práva se budou řídit stejnými pravidly jako u manželů. Registrované partnerství také zaniká rozvodem a partneři mohou uzavřít manželskou smlouvu. Vše výše uvedené ohledně majetku manželů a jeho dělení se vztahuje i na registrovaná partnerství. Ve Finsku mohou heterosexuálové a homosexuálové žít v neregistrovaném partnerství. Pokud neregistrované partnerství trvalo méně než pět let a partneři nevychovávají společně dítě, spory o majetek partnerů se budou řešit podle obecných právních ustanovení. Pokud například neregistrované partnerství skončilo, partner může požadovat vrácení neoprávněné výhody. Dalšími prakticky relevantními právními náhradami jsou nárok na úhradu, potvrzení vlastnictví a navrácení do vlastnictví. Pokud neregistrované partnerství trvalo déle než pět let nebo pokud partneři společně vychovávali dítě, použije se „Zákon o zániku domácnosti osob v partnerském soužití, který vstoupil v platnost 1. dubna 2011. Partner je podle tohoto zákona v případě zániku partnerství oprávněn dostat kompenzaci od druhého partnera, pokud druhému partnerovi pomáhala hromadit či udržovat jeho majetek příspěvkem ve prospěch společné domácnosti tak, že dělení majetku založeného výhradně na vlastnictví by vedlo k získání neoprávněné výhody jednoho z partnerů na úkor toho druhého. Právo na kompenzaci zaniká, pokud neoprávněná výhoda získaná z příspěvku ve prospěch sdílené domácnosti je s přihlédnutím ke všem okolnostem minimální.