8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Soužití nelze podle estonského práva registrovat a žádná jiná zvláštní úprava pro nesezdané soužití se ani nepředpokládá. Nesezdaní partneři mohou použít jiné právní prostředky, jež nespadají do rodinného práva: mohou vytvořit partnerství podle závazkového práva (použití konkludentních dohod je omezeno pouze na movitý majetek), mohou přistoupit na společné vlastnictví majetku podle vlastnického práva, mohou sestavit závěti podle dědického práva atd.