3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Úpravu majetkových poměrů v manželství ve formě režimu společného vlastnictví, režimu společných zisků nebo režimu odděleného majetku lze během manželství neomezeně měnit na základě uzavření manželské smlouvy.

Prostřednictvím manželské smlouvy manželé mohou:

  • ukončit majetkový režim zvolený při uzavření sňatku;
  • stanovit odlišný majetkový režim;
  • pozměnit stávající majetkový režim v rozsahu právních předpisů;
  • určit rozhodné právo pro jejich majetkové vztahy, pokud manželé trvale bydlí v odlišných zemích, nebo mají rozdílné občanství.

V případě režimu společného vlastnictví se může v manželské smlouvě stanovit:

  • že osobní vlastnictví lze prohlásit za společný majetek nebo za oddělený majetek;
  • že právo spravovat společný majetek lze svěřit jednomu z manželů a že takové právo lze omezit podmínkami dohodnutými v této smlouvě;
  • a rovněž lze stanovit, že souhlas druhého z manželů není nutný pro transakce uzavřené v rámci nezávislé ekonomické činnosti prvního z manželů.

V případě režimu společných zisků se části majetků každého z manželů, o které se jejich majetky během trvání tohoto režimu navýšily (zisk), při ukončení tohoto režimu zařadí do majetkového vyrovnání manželů. V manželské smlouvě se může stanovit:

  • že omezení uložená právními předpisy pro transakce týkající se společného obydlí či obydlí používaného odděleně jedním z manželů se nepoužijí (viz 2.4.);
  • že rozsah a výpočet fixního majetku se určuje jiným způsobem, než jaký stanovuje zákon (viz 5.3.).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželskou smlouvu uzavírají manželé osobně, přičemž tato smlouva musí být vypracována a ověřena notářem.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželskou smlouvu lze uzavřít jak před vstupem do manželství, tak i v jeho průběhu (v druhém případě nabývá účinnosti ke dni jejího uzavření). Je-li uzavřena před vstupem do manželství, nabývá účinnosti ke dni uzavření manželství.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jak již bylo uvedeno, úpravu majetkových poměrů lze během manželství neomezeně měnit na základě uzavření manželské smlouvy.