8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Podle zákona o registrovaném partnerství mohou dvě osoby stejného pohlaví uzavřít registrované partnerství.

Pokud smlouva nestanoví jinak, stejná ustanovení jako pro manželství platí i pro registrované partnerství.

Zákonná ustanovení, která jsou použitelná pouze pro osoby určitého pohlaví, se však na registrované partnerství nepoužijí. Jedná se o pravidlo o rozhodném právu z čl. 1.1., které je vázáno na pohlaví konkrétního manžela. Toto pravidlo se tudíž nepoužije na registrované partnerství.

Neexistuje jednotná právní praxe týkající se rozhodného práva pro majetkové vztahy v registrovaném partnerství, ale právní odborníci navrhují, aby se řídilo právem země prvního společného pobytu partnerů nebo právem země, ve které bylo partnerství registrováno. Dále se navrhuje přípustnost dohod o volbě práva.

Severská úmluva o manželství není použitelná na registrovaná partnerství.

(Zákon o registrovaném partnerství, § 1 a §§ 3-4)