3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Jak již bylo uvedeno v části 2.1., manželé se mohou dohodnout, že nebudou používat právní předpisy a uzavřou úplnou či částečnou smlouvu o odděleném jmění. Majetek tvořící předmět této smlouvy nebude podléhat vypořádání v případě rozvodu, právní rozluky, apod.

(Zákon o právních účincích manželství, § 16, srov. § 28)

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Smlouva o odděleném jmění bude platná pouze tehdy, je-li uzavřena písemně, podepsaná oběma manžely a evidována (viz bod 4.).

(Zákon o právních účincích manželství, § 35 a 37)

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Smlouva o odděleném jmění může být uzavřena před i po uzavření sňatku. Smlouva, která byla uzavřena a evidována před vstupem do manželství, bude právně účinná ode dne uzavření manželství. Smlouva uzavřená po uzavření manželství bude účinná dnem evidence.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Smlouva o odděleném jmění může být změněna kdykoli novou smlouvou splňující výše uvedené požadavky. (Zákon o právních účincích manželství, § 28 b)