9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Mezinárodní pravomoc českých soudů v řízení o rozvodu manželství (a rovněž v řízení o neplatnosti manželství a o určení, zda tu manželství je či není), je dána tehdy, jestliže je alespoň jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže žalovaný má v České republice obvyklý pobyt.

Jsou-li oba manželé cizinci a žalovaný nemá obvyklý pobyt v České republice ani v jiném členském státě Evropské unie a ani není občanem členského státu Evropské unie a nemá domicil ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo v Irsku, je pravomoc českých soudů v těchto věcech dána, jestliže

  • oba manželé měli v České republice obvyklý pobyt a žalobce má ještě obvyklý pobyt v České republice,
  • žalobce má obvyklý pobyt v České republice a druhý manžel se připojil k návrhu, nebo
  • žalobce má obvyklý pobyt v České republice a měl tento obvyklý pobyt nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žaloby. (§ 47 zákona o mezinárodním právu soukromém)

Rozhodovat o právech k nemovitým věcem, které jsou na území České republiky, přísluší výlučně českým soudům nebo jiným příslušným českým orgánům veřejné moci (§ 68 zákona o mezinárodním právu soukromém). Pravomoc českých soudů k projednání dědictví je dána, měl-li zůstavitel v době své smrti obvyklý pobyt v České republice (§ 74 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Pro řízení ve věcech manželských (včetně vypořádání společného jmění manželů po rozvodu) je příslušný okresní soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud (tj. soud podle místa bydliště) manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení (§ 373 a § 383 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních). V případech, kdy není spojení s rozvodovým řízením, má příslušnost:

  • okresní soud, v jehož obvodu má bydliště žalovaný nebo
  • jde-li o nemovitý majetek, okresní soud, v jehož obvodu se nemovitost nachází nebo
  • je-li dělení ovlivněno dědickým řízením, okresní soud, u něhož probíhá řízení o dědictví (§ 88 zákona č. 99/1963 občanského soudního řádu).