3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželská ujednání ve smyslu předmanželské smlouvy mezi manželi nejsou podle kyperského práva platná, nebo alespoň nejsou závazná. Totéž platí o všech dohodách o budoucím vypořádání majetkových poměrů manželů, které byly uzavřeny mezi manželi po vstupu do manželství, ale před jeho zánikem. Nárok na příspěvek ke zvýšení jmění manželů uvedený v § 14 zákona 232/91(viz 5.1) může být vymáhán teprve poté, co proběhla rozluka, a veškerá manželská ujednání či dohody o rozdělení majetku manželů uzavřené před jejich rozlukou tak nejsou pro obě strany závazné a soud pro rodinné záležitosti na ně nebude brát zřetel. Je to proto, že ustanovení zákona 232/9191 jsou závazná a jejich platnost nemůže být oslabena soukromými dohodami podepsanými mezi stranami (pravděpodobně pod nátlakem), které buď omezí, nebo vyloučí práva chráněná podle § 14 zákona 232/91. V důsledku toho lze manželská ujednání uzavírat teprve poté, co proběhne rozluka stran. Po rozluce však mohou strany svobodně nakládat se svým společným jměním, aniž by se musely obracet na soud pro rodinné záležitosti.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Pro dohody o společném jmění manželů uzavřené mimo působnost soudu neexistují žádné formální požadavky. Podle okolností však může být pro platnost dohody klíčové využití nezávislého právního poradenství a institutu majetkového přiznání.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Viz 3.1.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, pokud k tomu dojde po rozluce stran.