8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Podle zákona o rodině se mimomanželským svazkem rozumí svazek mezi nevdanou ženou a neženatým mužem, který trvá nejméně tři roky, nebo méně za podmínky, že se v tomto svazku během doby soužití narodilo dítě (článek 3 zákona o rodině).

Chorvatské právo neupravuje registraci mimomanželského svazku. O tom, zda byly splněny všechny podmínky mimomanželského svazku, rozhodne v konkrétním případě soud.

Shodná ustanovení zákona o rodině platí jak pro manžele, tak pro mimomanželský svazek mezi mužem a ženou, kteří splňují podmínky stanovené v článku 3 zákona o rodině (viz odpovědi 1–7; článek 258 zákona o rodině).

V Chorvatsku jsou svazky osob stejného pohlaví upraveny zákonem o svazcích osob stejného pohlaví. Podle tohoto zákona je svazkem osob stejného pohlaví soužití dvou osob stejného pohlaví (dále jen partneři), které nejsou sezdané, nežijí v mimomanželském svazku nebo jiném svazku osob stejného pohlaví, jejich soužití trvá nejméně tři roky a je založeno na principech rovnosti, vzájemného respektu a pomoci stejně jako na citovém vztahu.

Zákon o svazcích osob stejného pohlaví upravuje majetkové otázky (články 11–20) podobně jako ustanovení týkající se manželství, obsažená v zákona o rodině.

Pokud jde o běžnou správu společného jmění jedním z partnerů, souhlas druhého partnera se předpokládá, dokud není prokázán opak. Absence souhlasu neovlivňuje práva a závazky třetí strany, která je v dobré víře.

Majetkové vztahy mezi partnery mohou být upraveny v dohodě upravující existující a budoucí majetek. Taková dohoda musí být uzavřena v písemné formě s ověřenými podpisy partnerů. Chorvatské právo neupravuje možnost volby práva.

Chorvatské právo neupravuje registraci svazku osob stejného pohlaví, takže musí být prokázán v řízeních, ve kterých se strany domáhají práv ze svazku osob stejného pohlaví.