3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé mohou uzavřít smlouvu o manželském majetkovém režimu, kterou se řídí úprava jejich majetkových poměrů, pokud jde o jejich existující nebo budoucí majetek (článek 255 zákona o rodině).

Manželé mohou autonomně definovat své majetkové vztahy v jejich nejlepším zájmu určením, který majetek bude součástí společného jmění a který bude tvořit výhradní majetek manželů (články 248, 249 a 253 zákona o rodině). Ve vztahu k některým otázkám, např. pokud jde o správu nebo rozdělení majetku, musejí být vzata v úvahu ustanovení zákona o vlastnictví a jiných majetkových právech

Zákona o rodině neupravuje smlouvy o manželském majetkovém režimu a povoluje tak jakékoliv smlouvy, které nejsou v rozporu se závaznou úpravou. Existují omezení, pokud jde o aplikaci cizího práva, protože ve smlouvě o manželském majetkovém režimu není dovoleno vyhradit si použití cizího práva na majetkové vztahy (článek 257 zákona o rodině), pokud jsou oba manželé chorvatskými občany. Pokud je však jeden z manželů občanem jiného státu, uplatní se zákona o mezinárodním právu soukromém (viz bod 1.2.).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Smlouva o manželském majetkovém režimu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy manželů musejí být ověřeny notářem (článek 255 odstavec 3 zákona o rodině).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Smlouva o manželském majetkovém režimu může být uzavřena před nebo za trvání manželství.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé mohou kdykoliv změnit existující smlouvu o manželském majetkovém režimu nebo uzavřít novou, pokud jsou splněny výše uvedené požadavky.