3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé mohou upravit své majetkové vztahy uzavřením manželské smlouvy (Čl. 37 ZoR).Manželská smlouva může obsahovat pouze ustanovení týkající se majetkových vztahů manželů. Mezi jiným mohou manželé určit, který majetek bude součástí společného jmění a kdo bude oprávněn spravovat nebo nakládat se společným jměním. Manželé mohou rovněž sjednat rozdělení majetku. V režimu rozdělení majetku je majetek nabytý v průběhu manželství jedním z manželů součástí jeho osobního majetku (Čl. 33 ZoR). Společné jmění neexistuje, pouze osobní vlastnictví manželů.

V případech neupravených ve smlouvě platí ustanovení zákonného režimu společného jmění (Čl. 38 ZoR).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí být uzavřena písemně a osobně stranami, které jsou oprávněny k podpisu, podpis musí být ověřen (Čl. 39 odst. 1 ZoR).

Pokud jsou v manželské smlouvě zřizována či přenášena majetková práva k nemovitostem, je pro daný úkon příslušný notář, v jehož obvodu se majetek nachází (Čl. 39 odst. 2 ZoR).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva může být stranami podepsána i během manželství (Čl. 37 odst. 3 ZoR). Pokud byla uzavřena před uzavřením manželství, bude účinná ke dni uzavření manželství. Pokud je uzavřena v průběhu manželství, bude účinná ke dni uzavření smlouvy či k jinému dni, který je v této smlouvě sjednán (Čl. 40 odst. 1 ZoR).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželskou smlouvu lze rovněž změnit. Forma dodatku musí být stejná, jako je forma, ve které byla uzavřena smlouvaa (Čl. 41 odst. 1 ZoR).