9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Veškeré žaloby, rozsudky a rozhodnutí vydaná do 28. ledna 2019 spadají v případě sporů týkajících se práva rozhodného pro majetkové poměry, jestliže oba manželé společně vznesou nárok a obvyklé bydliště alespoň jednoho z nich se nachází v okamžiku jeho vznesení na území Belgie, nebo pokud bylo poslední společné obvyklé bydliště méně než 12 měsíců před vznesením nároku na území Belgie, nebo pokud se obvyklé bydliště žalujícího manžela nacházelo v době, kdy byl nárok vznesen, po dobu nejméně 12 měsíců na území Belgie, nebo pokud měli oba manželé v okamžiku vznesení nároku belgickou státní příslušnost, do jurisdikce belgických soudů (čl. 5 a 42 kodexu D.I.P.).

Na veškeré žaloby, rozsudky a rozhodnutí vydaná od 29. ledna 2019, bez ohledu na datum uzavření manželství, se uplatní Nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016.

Podle tohoto Nařízení budou příslušné orgány následující:

- Záležitosti týkající se majetkových poměrů v případě úmrtí jednoho z manželů spadají do jurisdikce soudu příslušného pro dědické řízení (čl. 4).

- Záležitosti týkající se majetkových poměrů v manželství v případě žádosti o rozvod, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné zpravidla spadají do jurisdikce soudu příslušného k rozhodování daného manželského sporu.

- V ostatních případech se manželé mohou dohodnout, že budou příslušné záležitosti spadat do jurisdikce členského státu, jehož právo se uplatní, nebo členského státu, kde bylo manželství uzavřeno. Taková smlouva musí mít písemnou podobu a musí být opatřena datem a podpisy stran. V případě, že taková smlouva neexistuje, náleží jurisdikce v otázkách rozhodování záležitostí souvisejících s majetkovými poměry v manželství kromě případu úmrtí jednoho z manželů či manželského sporu zpravidla soudům členského státu:

  • ve kterém se nachází společné obvyklé bydliště manželů v okamžiku zahájení soudního řízení; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • ve kterém se nachází poslední společné obvyklé bydliště manželů, pokud tam alespoň jeden z nich stále bydlí; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • ve kterém se nachází obvyklé bydliště odpůrce; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • v němž mají manželé společnou státní příslušnost.

S výjimkou soudních sporů nejsou tyto předpisy o jurisdikci pro notáře na území Belgie závazné a mohou tak například při přípravě manželské smlouvy nebo smlouvy o volbě práva jednat bez omezení.