9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

За всички заведени съдебни дела, постановени съдебни решения и издадени актове преди 28 януари 2019 г. испанските съдилища имат международна юрисдикция за такива производства, ако един от съпрузите/партньорите има испанско гражданство или обичайното му/й местопребиваване е в Испания (чл. 50-60 LEC). Юрисдикцията относно родова подсъдимост и местната юрисдикция принадлежат на съда в района, в който съпрузите/партньорите са имали тяхното последно общо обичайно местожителство или, допълнително, на съда в района, в който ответникът има обичайно местожителство.

Има също така специфични разпоредби за случай, в които няма международна юрисдикция (Чл. 36 LEC).

За всички заведени съдебни дела, постановени съдебни решения и издадени актове на или след 29 януари 2019 г. ще се прилага Регламент (ЕС) № 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 г., без оглед на датата на брака.

Този Регламент предвижда, че компетентните органи ще бъдат, както следва:

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на смърт на единия от съпрузите компетентен е съдът, който е компетентен за наследяването (член 4).

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на молба за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, обикновено компетентен е съдът, който е компетентен да се произнесе по брачния спор.

- В други случаи съпрузите могат да се споразумеят, че компетентността принадлежи на държавата-членка, където е сключен бракът. Такова споразумение трябва да бъде в писмена форма, с дата и подписи на страните. При липса на споразумение съдилищата на държавата-членка по правило са компетентни да разрешават всякакви въпроси относно режима на имуществени отношения между съпрузите, освен в случай на смърт на единия от съпрузите или на брачен спор:

  • на общото обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сезиране на съда; или ако това не е изпълнено,
  • на последното обичайно местопребиваване на съпрузите, доколкото един от тях все още живее там; или ако това не е изпълнено,
  • на обичайното местопребиваване на ответника; или ако това не е изпълнено,
  • на общото гражданство на съпрузите.

С изключение на всякакви съдебни дела, нотариусите – които в Испания са оправомощени от своята държава-членка като съд по смисъла на член 3.2 - са обвързани с тези правила относно юрисдикцията, но все пак могат да действат свободно при съставянето на брачен договор или споразумение за избор на [приложимо] право.