9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

В съответствие с общите правила за компетентност, словенските съдилища имат международна компетентност за спорове относно съпружески имуществени отношения, ако постоянното пребиваване на ответника е в Република Словения. Ако ответникът пребивава постоянно в коя да е друга страна, компетентността може да се основава на временното му пребиваване в Словения (чл. 48 от Закона за международното частно право и процедура). Ако спорове за съпружеска собственост засягат имущество, което се намира в Република Словения, компетентен е словенски съд дори и ако ответникът не живее в Република Словения. Ако по-голямата част на имуществото се намира в Република Словения, а останалата част се намира в чужбина, съдът може да взема решение за имуществото, който се намира в чужбина само когато взема решение за имуществото, намиращо се в Република Словения и само когато ответникът е съгласен за това (чл. 67 от Закона за международното частно право и процедура).