9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Извън обхвата на приложение на Регламент (ЕО) 2201/2003, в съответствие с разпоредбите относно международната компетентност на румънското законодателство по закона за международното частно право № 105/1992, румънските съдилища имат изключителна компетентност да решават дела за прекратяване, обявяване на недействителност и отмяна на бракове и други спорове между съпрузи (с изключение на тези, свързани с недвижимо имущество, намиращо се в чужбина), ако към датата на иска двамата съпрузи имат постоянен адрес ("постоянен адрес" е мястото, декларирано от лице като негово основно жилище) в Румъния и един от тях е румънски гражданин или лице без гражданство. Румънските съдилища са компетентни да решават всички въпроси, свързани с недвижимо имущество, намиращо се в Румъния.